PO-požární ochrana

       Každý je povinnen si počínat tak, aby nezavdal příčinu požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek svůj nebo druhých.

     K tomu, aby tato myšlenka mohla být naplněna jsou vydány zákony, vyhlášky MV, aj.

Základními kameny, podle kterých se oblast požární ochrany řídí jsou:   

 • zákon č.133/85 Sb., v úplném znění,
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 246/01 Sb., v úplném znění,vč. novelizace k 1.11.2014
 • vyhláška č.87/00 Sb., v úplném znění........svařování a tavení živic

  

Nabízím  touto cestou provádění :

A.Zpracování dokumentace:

 1. Začlenění společnosti z hlediska požárního zařazení, které vychází z požárně-bezpečnostního řešení objektu (PBŘ),
 2. Zpracování organizace zabezpečení požární ochrany,
 3. Zpracování požární poplachové směrnice (PPS),
 4. Zpracování požárního řádu (PŘ),
 5. Zpracování řádu ohlašovny požáru (ŘOP),
 6. Zpracování dokumentů požárních evakuačních plánů (PEP) resp. únikových plánů,
 7. Zpracování operativní karty (OK),


B.Provádění školení:

 1. Vstupních a periodických pro vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance,
 2. Pro zaměstnance zařazené do preventivních požárních hlídek (PPH),
 3. Pro zaměstnance zařazené do ohlašovny požáru (OP),
 4. aj.


C.Vedení přehledu o stavu školení a revizí zařízení podléhajících periodické revizi.

D.Účast při kontrole státních institucí a to inspekce práce, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor.zpět